Współpraca i nasza misja

Jesteśmy otwarci na wszelkie projekty poszukiwawcze. Szczególnie te związane z Mazowszem. Aktualnie skład stowarzyszenia to kilkanaście osób i drugie tyle stanowią osoby luźno z nim związani. Posiadamy sprzęt do eksploracji i wiedzę jak to robić. Oczywiście działamy zgodnie z prawem i w oparciu o wszystkie niezbędne pozwolenia. Najbardziej odpowiadają nam poszukiwania powierzchniowe we współpracy z archeologiem. Uważamy, że miejsce zabytków jest w muzeum gdzie będą one dostępne dla wszystkich zwiedzających. Postaramy się rozwiązać wspólnie zagadki przeszłości czy zadbać o miejsce ważne historycznie.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Eksploracja, poszukiwanie i pozyskiwanie zabytków zgodnie z przepisami,
2) Popularyzacja historii,
3)Sprawowanie opieki nad obiektami pamięci narodowej, pomnikami, mogiłami i cmentarzami wojennymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez nieodpłatne:

1) Pomoc upoważnionym do tego organom w pracach konserwatorskich i eksploratorskich.
2) Organizowanie szkoleń z zakresu konserwacji i eksploracji zabytków.
3) Udzielanie pomocy w pracach eksploracyjnych, archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski.

4) Konserwację zabytków i eksponatów muzealnych oraz osobowe wspieranie prac konserwatorskich - konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych  - oraz renowację prac artystycznych.
5) Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych przez Stowarzyszenie (lub z jego udziałem) badań archeologicznych i eksploracyjnych.
6) Przekazywanie do zbiorów muzealnych zabytków ruchomych i innych cennych przedmiotów związanych z historią i dziedzictwem narodowym regionu, na terenie którego działa dana placówka muzealna.
7)  Podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy z podmiotami realizującymi podobne do Stowarzyszenia działania związane z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, eksploracją, w tym z instytucjami państwowymi, muzeami, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.
8) Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, zgodną z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem.
9)  Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność eksploracyjna Stowarzyszenia.
10) Podejmowanie działań edukacyjnych, mających na celu zainteresowanie młodzieży historią regionów i kraju.
11) Kreowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów Stowarzyszenia.
12) Uczestnictwo w grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych podejmujących działania zbieżne z celami i działaniami Stowarzyszenia.
13) Poznawanie prawa z zakresu archeologii i eksploracji w kraju i zagranicą oraz proponowanie właściwym krajowym organom zmian prawnych mających na celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach.
14) Uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności eksploracyjnej, w tym także na forach internetowych zajmujących się problematyką eksploracji.
15) Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom.
16) Rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych.
17) Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na temat eksploracji.
18)  Udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych przez inne instytucje w kraju i za granicą.
19) Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie form kształcenia i doszkalania na rzecz członków Stowarzyszenia, w zakresie historii Polski i dziedzictwa kulturowego, a także metod archeologicznych i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną.