Kontakt

Przedstawicielem i osobą uprawnioną do reprezentowania Stowarzyszenia jest Arkadiusz Wojtaluk (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Arkadiusz przyjmuje wszelkie sprawy związane z działalnością stowarzyszenia. Chcesz zgłosić sprawę do zbadania przez nas lub zostać członkiem? To jest odpowiedni adres…


Facebook: https://www.facebook.com/Masovia-110574876053488/

 
 

Rekrutacja

Właściwie to nie ma złotego środka na dostanie się w nasze szeregi. Jeśli jesteś zainteresowany/a to musisz dać się zauważyć. Następnie musisz przejść przez kilkuetapowy proces rekrutacji, a na samym końcu inni członkowie stowarzyszenia muszą zaakceptować twoją kandydaturę. Obszar naszych zainteresowań to poszukiwania, archeologia, historia, detektorystyka, zabytki, czyli wszystko to co wiąże się z przeszłością.

Współpraca i nasza misja

Jesteśmy otwarci na wszelkie projekty poszukiwawcze. Szczególnie te związane z Mazowszem. Aktualnie skład stowarzyszenia to kilkanaście osób i drugie tyle stanowią osoby luźno z nim związani. Posiadamy sprzęt do eksploracji i wiedzę jak to robić. Oczywiście działamy zgodnie z prawem i w oparciu o wszystkie niezbędne pozwolenia. Najbardziej odpowiadają nam poszukiwania powierzchniowe we współpracy z archeologiem. Uważamy, że miejsce zabytków jest w muzeum gdzie będą one dostępne dla wszystkich zwiedzających. Postaramy się rozwiązać wspólnie zagadki przeszłości czy zadbać o miejsce ważne historycznie.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Eksploracja, poszukiwanie i pozyskiwanie zabytków zgodnie z przepisami,
2) Popularyzacja historii,
3)Sprawowanie opieki nad obiektami pamięci narodowej, pomnikami, mogiłami i cmentarzami wojennymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez nieodpłatne:

1) Pomoc upoważnionym do tego organom w pracach konserwatorskich i eksploratorskich.
2) Organizowanie szkoleń z zakresu konserwacji i eksploracji zabytków.
3) Udzielanie pomocy w pracach eksploracyjnych, archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski.

4) Konserwację zabytków i eksponatów muzealnych oraz osobowe wspieranie prac konserwatorskich - konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych  - oraz renowację prac artystycznych.
5) Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych przez Stowarzyszenie (lub z jego udziałem) badań archeologicznych i eksploracyjnych.
6) Przekazywanie do zbiorów muzealnych zabytków ruchomych i innych cennych przedmiotów związanych z historią i dziedzictwem narodowym regionu, na terenie którego działa dana placówka muzealna.
7)  Podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy z podmiotami realizującymi podobne do Stowarzyszenia działania związane z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, eksploracją, w tym z instytucjami państwowymi, muzeami, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.
8) Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, zgodną z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem.
9)  Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność eksploracyjna Stowarzyszenia.
10) Podejmowanie działań edukacyjnych, mających na celu zainteresowanie młodzieży historią regionów i kraju.
11) Kreowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów Stowarzyszenia.
12) Uczestnictwo w grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych podejmujących działania zbieżne z celami i działaniami Stowarzyszenia.
13) Poznawanie prawa z zakresu archeologii i eksploracji w kraju i zagranicą oraz proponowanie właściwym krajowym organom zmian prawnych mających na celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach.
14) Uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności eksploracyjnej, w tym także na forach internetowych zajmujących się problematyką eksploracji.
15) Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom.
16) Rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych.
17) Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na temat eksploracji.
18)  Udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych przez inne instytucje w kraju i za granicą.
19) Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie form kształcenia i doszkalania na rzecz członków Stowarzyszenia, w zakresie historii Polski i dziedzictwa kulturowego, a także metod archeologicznych i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną.

Stowarzyszenie

 

Pierwsze spotkanie założycielskie 28 grudnia 2018 roku w Warszawie

Na spotkaniu 28 grudnia 2018 roku wspólnie postanowiliśmy nadać formalne ramy naszej grupie. Procedura rejestracji trwała prawie 3 miesiące i nie była łatwa. W tym czasie odwiedziliśmy wiele urzędów i instytucji, które pomogły nam uzyskać miano stowarzyszenia. Nie była to prosta droga, ale w ostateczności przyniosła wiele satysfakcji. Mamy nadzieję, że taka formalna grupa pomoże nam we współpracy z archeologami oraz innymi instytucjami. Obecna forma prawna (stowarzyszenie zwykłe) powoduje, że nie jesteśmy nastawieni na czerpanie zysków z naszej działalności. Przyświeca nam hasło non-profit i ochrona historii. W przyszłości nie wykluczamy wpisu do KRS i uzyskiwania źródeł finansowania na rozszerzenie zakresu naszej działalności.

NIP: 5223150816

REGON: 382577019

 
Grupa Masovia

Grupa Masovia

 

Grupa Masovia powstała w 2015 roku. Założyło ją kilku kolegów dzielących wspólną pasję – poszukiwania. W ciągu tego czasu grupa przeszła sporo zmian. W jej szeregach przewinęło się wiele różnych osób, jednak nadal istnieje trzon kilkunastu osób. Są u nas pracownicy biurowi, budowlańcy czy przedstawiciele służb mundurowych. Oto czym zajmowaliśmy się przez te lata:

- zloty grupowe. Do chwili obecnej odbyło się kilkadziesiąt wyjazdów w różne rejony Polski, gdzie integrowaliśmy się przemierzając pola bitew czy miejsca historycznie istotne. Zdecydowanie więcej razy wyruszaliśmy na jednodniowe spotkania celem dzielenia wspólnej pasji.

- przekazania zabytków do muzeów. Kilkukrotnie członkowie stowarzyszenia przekazywali zabytki do muzeów. Aktualnie zabytki te cieszą oczy zwiedzających, co znalazcom przynosi jeszcze większą satysfakcję.

- opieka nad zapomnianymi mogiłami. Wielokrotnie przemierzając lasy czy inne zapomniane miejsca, odkrywaliśmy zaniedbane mogiły. Wracaliśmy wtedy w to miejsce, by chociaż posprzątać okolice takiego grobu by ślad po nim nie zatarł się.

- eksploracja na zlecenie. Zdarzało się, że zostaliśmy zaproszeni do sprawdzenia okolic pałacu podczas jego remontu czy zweryfikowania historii na prośbę właściciela danego miejsca.

- współpraca archeologiczna. Współpracujemy ze środowiskiem archeologicznym przy różnych projektach, bo wychodzimy z założenia, że zabytki czy inne przedmioty powinny zostać wyeksponowane w muzeum zanim na kolejne wieki zostaną skazane na utracenie przez zalanie ich asfaltem czy betonem.